Vilkår og betingelser for kundekonto

BETINGELSER

 

1       Anvendelsesområde

(1.1) Disse betingelser regulerer kundernes deltagelse i “ETERNA FANCARD”-programmet, som drives af ETERNA Mode GmbH, Medienstraße 12, 94036 Passau, tlf.: +49 (0)851 9816-0, fax: +49 (0)851 9816-465, e-mail: fancard@eterna.de (“ETERNA”).

(1.2) Programmet tilbydes i følgende lande: Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Spanien, Schweiz, Spanien, Storbritannien. Kunder fra andre europæiske lande skal afhente varerne et sted, som aftales af ETERNA og kunden, i et medlemsland, hvor ETERNA tilbyder en sådan mulighed i de almindelige forretningsbetingelser.

 

2       Beskrivelse af programmet

(2.1) ETERNA FANCARD giver kunderne i fysiske ETERNA-mærkebutikker og onlinebutikkerne, som drives af ETERNA, mulighed for at samle loyalitetspoint og få en indkøbsværdikupon til en værdi af 50.00 kr for hver 10 loyalitetspoint, de har samlet (“tærskelværdi”). Kunderne får ét loyalitetspoint for hver 650.00 kr, de bruger i en fysisk butik og online. Kun køb af varer (ikke køb af gavekort) i en fysisk ETERNA-mærkebutik og i onlinebutikkerne, som drives af ETERNA, berettiger til loyalitetspoint. En liste over de deltagende mærkebutikker kan fås i de pågældende butikker og kan også ses online på dk.eterna.de/fancard.

(2.2) Enhver fysisk person, som er fyldt 18 år, kan i papirform eller digitalt registrere sig til et ETERNA FANCARD (dog ikke medarbejdere i ETERNA og de deltagende mærkebutikker). For at kunne registrere sig skal kunderne opgive deres navn, inkl. titel, adresse, fødselsdato (for at kontrollere, at de er fyldt 18 år, og med henblik på identifikation) og deres e-mailadresse (“stamdata”). Deltagelse er gratis. Der er ikke noget retskrav på at deltage.

(2.2.1) Når deltageren registrerer sig i papirform, kræves deltagerens personlige underskrift på registreringsblanketten. ETERNA skal inden for 10 dage efter indlevering af den fuldt udfyldte registreringsblanket i en fysisk mærkebutik sende en e-mail til den e-mailadresse, kunden har opgivet, for at bekræfte accept. Hvis kunden ikke har modtaget en bekræftelsesmail fra ETERNA inden for denne periode, er kunden ikke længere bundet af sin ansøgning.

(2.2.2) Man kan også registrere sig digitalt på de tablets, som er opstillet til formålet i de fysiske ETERNA-mærkebutikker, eller på hjemmesiden dk.eterna.de/fancard I dette tilfælde registrerer kunden sig ved at angive de ovennævnte stamdata og en adgangskode, og der oprettes en personlig adgangskodebeskyttet kundekonto, når den digitale ansøgningsblanket afsendes. I dette tilfælde anvender ETERNA en dobbelt tilvalgsproces, dvs. ETERNA sender først en bekræftelse på e-mail til den e-mailadresse, som kunden har opgivet, hvor deltageren bliver bedt om at bekræfte, at denne ønsker at oprette en kundekonto. Hvis kunden i sit svar udtrykkeligt bekræfter registreringen, sender ETERNA derefter straks en ny e-mail til kunden, som bekræfter accept og dermed aktiverer den adgangskodebeskyttede kundekonto.

(2.2.3) Deltagere, som først har registreret sig med en papirblanket i overensstemmelse med paragraf (2.2.1), kan oprette en adgangskodebeskyttet kundekonto ved at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i paragraf (2.2.2). Den adgangskodebeskyttede kundekonto giver kunden mulighed for at benytte visse funktioner, herunder følgende: administration af stamdata samt angivelse af frivillige oplysninger (f.eks. præferencer), oversigt over indsamlede loyalitetspoint og oversigt over tidligere køb (“købshistorik”). For at gøre det nemmere for kunden at handle i onlinebutikkerne, som drives af ETERNA, udfyldes de oplysninger, der bliver bedt om under bestillingsprocessen, automatisk med de data, som er gemt på kundekontoen, hvis kunden er logget ind på kundekontoen under købet.

(2.3) De køb som kunder der deltager i “ETERNA FANCARD” foretager, og de deraf følgende loyalitetspoint gemmes digitalt i ETERNA’s computersystem. Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, eller hvis købet på anden vis annulleres, fratrækkes de oprindeligt givne loyalitetspoint, som er tilknyttet til dette køb. Loyalitetspointene kan ikke overføres til tredjemand og kan ikke videresælges. Kunderne kan 1) bede personalet i en lokal butik om at kontrollere deres E-Shirts, 2) kontakte ETERNA direkte via kontaktoplysningerne i paragraf 1 eller 3) kontrollere dem på den adgangskodebeskyttede kundekonto, hvis de har en sådan. Desuden informeres kunderne med jævne mellemrum af ETERNA om deres E-Shirts pr. e-mail.

(2.4) Hvis en kunde har indsamlet 10 loyalitetspoint, informeres kunden om det af ETERNA pr. e-mail og modtager en indkøbsværdikupon til en værdi af 650.00 kr inden for seks uger (startende fra det tidspunkt, hvor tærskelværdien nås). ETERNA sender indkøbsværdikuponen til kunden pr. e-mail eller post. Pro rata-værdikuponer, f.eks. hvis der kun er indsamlet otte loyalitetspoint, er ikke mulige.

(2.5) Kunderne kan indløse indkøbsværdikuponerne i alle deltagende fysiske ETERNA-mærkebutikker og i onlinebutikkerne, som drives af ETERNA, til køb af varer (og ikke til køb af indkøbsværdikuponer). Delvis indløsning af værdikuponen er ikke mulig, dvs. kunden skal bruge hele værdikuponen på et enkelt køb. Hvis der efter indløsning af værdikuponen er en restsaldo, bortfalder denne. Det er ikke muligt at få udbetalt saldoen kontant. FANCARD og værdikuponerne har ingen kontantværdi. Hvis kunden gør brug af sin fortrydelsesret i henhold til gældende lovgivning, eller hvis købsaftalen tilbageføres på anden vis, krediteres kunden for den indkøbsværdikupon, som er blev indløst i forbindelse med købet.

 

3       ETERNA FANCARDs løbetid; indkøbsværdikuponers gyldighed

(3.1) ETERNA FANCARD gælder uden tidsbegrænsning.

(3.2) Indkøbsværdikuponerne er gyldige i 3 år.

 

4       Ophør af deltagelse

(4.1) Ophør fra kundens side

(4.1.1) Kunden kan til enhver tid opsige sin deltagelse i ETERNA FANCARD. Opsigelsen skal gives skriftligt (f.eks. pr. e-mail).

(4.1.2) Hvis kundens E-Shirts har nået “tærskelværdien” på 10 loyalitetspoint på det tidspunkt, hvor kunden opsiger sin deltagelse, modtager kunden en indkøbsværdikupon (i overensstemmelse med paragraf 2.4 i disse betingelser), medmindre kunden skriftligt har informeret ETERNA om, at denne ikke ønsker at modtage indkøbsværdikuponen.

(4.2) Opsigelse fra ETERNA's side

(4.2.1) ETERNA kan opsige en kundes deltagelse i ETERNA FANCARD med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal gives skriftligt (f.eks. pr. e-mail).

(4.2.2) Kunden kan fortsat frit samle loyalitetspoint indtil opsigelsesperiodens udløb. Ved udløbet af opsigelsesperioden finder Paragraf 4.1.2 i disse betingelser anvendelse.

(4.3) Ophævelse af deltagelse

(4.3.1) ETERNA kan ophæve kundens deltagelse i ETERNA FANCARD øjeblikkeligt, hvis kunden væsentligt misligholde sine forpligtelser i henhold til disse betingelser. På samme måde kan Kunden ophæve sin deltagelse øjeblikkeligt, hvis ETERNA overtræder sine forpligtelser i henhold til disse betingelser, men kunden kan opsige sin deltagelse i ETERNA FANCARD i henhold til paragraf 4.1 uden at overholde en opsigelsesfrist. Meddelelse om ophævelse skal gives skriftligt (f.eks. pr. e-mail).

(4.3.2) Hvis ETERNA ophæver aftalen som følge af Kundens væsentlige misligholdelse af disse betingelser udløber kundens E-Shirts uigenkaldeligt på det tidspunkt, hvor dennes deltagelse slutter, og kunden kan ikke deltage igen.

 

5       Ændringer og tilføjelser i disse betingelser; kundens ret til at gøre indsigelse

ETERNA forbeholder sig ret til at foretage rimelige ændringer og tilføjelser i disse betingelser, herunder ændringer som er nødvendige for at overholde gældende lovgivning eller ændringer som er nødvendige for at forbedre den måde, som FANCARD fungerer på, eller for at forhindre misbrug. I tilfælde af ændringer modtager Kunden et forudgående skriftligt varsel pr. e-mail, som indeholder 1) en beskrivelse af ændringen og dennes betydning for aftaleforholdet og 2) oplysninger om kundens mulighed for at opsige aftaleforholdet som følge af ændringen. Varslet sendes til den e-mailadresse, som kunden senest har oplyst ETERNA. Kunden skal gøre indsigelse mod ændringerne senest seks uger efter modtagelse af det skriftlige varsel og meddele ETERNA, hvis kunden ønsker at opsige aftaleforholdet, som følge af ændringen. ETERNA gør i hvert enkelt tilfælde kunden opmærksom på dennes ret til at gøre indsigelse, når der foretages ændringer eller tilføjelser i betingelserne, og på følgerne af ikke at gøre indsigelse eller at gøre indsigelse for sent.

 

6       Lovvalg

Disse betingelser reguleres udelukkende af lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Der intet i denne paragraf, som forhindrer en forbruger i at påberåbe sig gældende præceptive bestemmelser i gældende lokal lovgivning.

 

 

 

DATABESKYTTELSE

ETERNA Mode GmbH tager beskyttelsen af forbrugernes data meget alvorligt og forpligter sig til at anvende og opbevare de personlige data, som oplyses af kunderne, i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

1       Indsamling og brug af data til behandling af kontrakten

(1.1) ETERNA Mode GmbH behandler de personlige data, du oplyser, til afvikling af ETERNA FANCARD-programmet (f.eks. forsendelse af værdikuponer, jævnlig information om dine aktuelle E-Shirts eller om særlige kampagner i forbindelse med ETERNA FANCARD (herunder dobbeltpoint eller ekstrapoint)).

(1.2) Anden anvendelse af dine personlige data til markedsføringsformål finder kun sted, når du specifikt har givet samtykke til markedsføring.

(1.3) ETERNA Mode GmbH benytter nøje udvalgte eksterne tjenesteudbydere til behandling af kontrakter og udsendelse af nyhedsbreve, og de behandler udelukkende dine personlige data på vegne af og i henhold til instruktioner fra ETERNA Mode GmbH. Disse tjenesteudbydere har især forbud med at anvende dine data til andre formål end de oprindelige tilgrundliggende formål.

 

2       Information, rettelse, sletning eller spærring af personlige data; ret til at gøre indsigelse

Du kan til hver en tid bede om at få oplyst, hvilke personlige data, ETERNA Mode GmbH, Medienstraße 12, 94036 Passau, ligger inde med, på ovenstående adresse, pr. fax på +49(0)851/9816-465 eller pr. e-mail på fancard@eterna.de, og du kan til hver en tid bede om at få dem rettet, slettet eller spærret gældende i al fremtid. Desuden kan alle samtykkeerklæringer til hver en tid ændres eller tilbagekaldes gældende i al fremtid. Dette vil ikke være behæftet med omkostninger for dig ud over porto eller transmissionsomkostninger til grundtakst.

 

 

Senest ændret: 02.04.2020